भिडियो

१.जिKकONG ब्लेड - विश्वको थिनस्ट इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबल

२. ZKONG घाटी श्रृंखला ESL बैठक

Z. फ्रेशिमाको डिजिटलीकरणको लागि ZKONG इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबलहरू

Z. फ्रुट ताजाको डिजिटलीकरणको लागि ZKONG इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबलहरू

Z. श्रृंखला ESL पछाडि Zkong परिचय